Polityka prywatności

Język polski

Język angielski

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezji w Zielonej Górze

 

Aktualny numer

Archiwum

O czasopiśmie

Przesyłanie tekstu

Kontakt

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów czasopisma naukowego „Adhibenda”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych autorów i recenzentów jest Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze, os. Kaszubskie 8, 65-548 Zielona Góra, tel. 666 028 237,

www.archiwum.diecezjazg.pl

2. Administrator wyznaczył Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych telefonicznie tel. 797 977 232.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań związanych z recenzowaniem artykułów naukowych, wydawaniem artykułów naukowych, ich publikacją i rozpowszechnianiem oraz kontakt z autorami i recenzentami,

4. Pani/Pana dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer emaila przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Archiwum Diecezjalnego oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. usunięcia danych osobowych;

e. wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie

797 977 232.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.