Przesyłanie tekstu

Język polski

Język angielski

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezji w Zielonej Górze

 

Aktualny numer

Archiwum

O czasopiśmie

Przesyłanie tekstu

Kontakt

ZGODA AUTORA NA PUBLIKACJĘ – pobierz

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU – pobierz

ZGODA NA WYKORZYSTANIE FOTOGRAFII – pobierz

AUTORSKIE ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI WYDAWNICZEJ – pobierz

DRUK RECENZJI – pobierz

 

Informacje dla autorów:

1. Plik tekstowy – format DOC (Word 95 lub nowszy)

2. Marginesy: standardowe Word (2,5 cm z obu stron, góry i dołu)

3. Tekst główny: czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, wcięcie akapitowe 1,25 cm. Tekst należy wyjustować.

4. W przypadku zamieszczenia w artykule rysunków, fotografii, tabel, fragmentów tekstów będących cudzą twórczością autor zobowiązany jest do wyraźnego wskazania źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, tabelą, fotografią, reprodukcją itp.

5. Zamieszczając w artykule cudze rysunki, fotografie, tabele oraz fragmenty tekstów o objętości wykraczającej poza dozwolony użytek, autor artykułu ma obowiązek uzyskać na piśmie zezwolenie od autora (wydawnictwa) zapożyczonego fragmentu i przedstawić redakcji przygotowującej wydanie Rocznika. Brak zgody autora oraz niepodanie źródła zapożyczenia jest naruszeniem praw autorskich i pociąga za sobą wszelkie skutki prawne. Postanowienia prawa autorskiego dotyczą zarówno zaczerpnięć z dzieł polskich, jak i zagranicznych (Ustawa z dnia 4 luty 1994 r. oprawie autorskim – Dziennik Ustaw nr 24, poz. 83, art. 34).

6. W przypadku publikacji fotografii przedstawiających osoby o rozpoznawalnym wizerunku należy od tych osób uzyskać na piśmie zezwolenie na rozpowszechnienie ich wizerunku w Roczniku.

7. Fotografie, rysunki, mapy i tabele prosimy dołączyć w formie plików o rozdzielczości 300 dpi (lub większej), zapisanych w formacie tif.

8. Przypisy i tabele należy wprowadzić czcionką 11 pkt. Times New Roman. Odstęp między liniami nie może być mniejszy niż 1,5.

9. W przypadku tabel – nie stosujemy pogrubionej czcionki w główkach; nie wyrównujemy spacjami i tabulatorami danych liczbowych. W danych liczbowych stosujemy przecinek dla oddzielenia wartości dziesiętnych.

10. Dopuszczalne są jedynie następujące typy wyróżnień w tekście: kursy-wa – dla tytułów publikacji, wyrażeń obcojęzycznych oraz dla wyrazów i wyrażeń stanowiących przykłady, pogrubienie – dla tytułów, terminów i partii tekstów wymagających wyróżnienia.

11. Cytaty dłuższe należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowów, mniejszym niż tekst główny stopniem pisma (Times 11).

12. Opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie, rozpoczęcie cytatu od środka zdania lub urwanie cytatu przed końcem zdania należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym […].

13. Jeżeli między dwiema częściami cytatu opuszczono fragment dłuższy niż dwie strony, należy traktować taki przypadek jako dwa odrębne cytaty, ująć w osobne cudzysłowy i opatrzyć własnymi odsyłaczami.

14. Każdy akapit należy zakończyć przez naciśnięcie na klawiaturze klawisza „Enter”.

15. Efekt wcięcia akapitowego należy osiągnąć przez zaprogramowanie wcięcia specjalnego w opcjach formatowania akapitu lub przez wciśnięcie tabulatora. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu wbicie kilku spacji.

16. Niedopuszczalne jest wyrównywanie tekstu do prawego i lewego marginesu spacjami.

17. Przypisy i bibliografię prosimy sporządzić według następujących przykładów:

 

Dąbrowski, Dziennik 1914-1918, Kraków 1977. M. Klimecki, Pierwsza wojna światowa na ziemi lubelskiej, [w:] Lubelszczyzna w najnowszej historii wojskowej, Tarnobrzeg 1988, s. 112-135.

Micińska, Czy istnieją angielscy intelektualiści? Problematyka elit intelektualnych w historiografii brytyjskiej, „Kultura i Społeczeństwo”, 2/2000, s. 103.

Mikułowski-Pomorski J., Etos warstw społecznych. Inteligencja. Między państwem a samodzielnym wyborem,[w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, J. Mariański (red.), Warszawa 2002, s.43 – 66

 

Ponieważ nie przewiduje się korekt autorskich, prosimy ozwrócenie szczególnej uwagi na opracowanie tekstu pod względem formy oraz treści idostarczanie tekstów wwersji uznane za definitywną.