Etyka wydawnicza

Język polski

Język angielski

ADHIBENDA

Rocznik Archiwum Diecezji w Zielonej Górze

 

Aktualny numer

Archiwum

O czasopiśmie

Przesyłanie tekstu

Kontakt

Etyka wydawnicza

Działalność redakcyjna czasopisma „ADHIBENDA” bazuje na zasadach etyki wydawniczej określonych w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics ­– COPE).

Autorzy

Autorzy zgłaszają teksty przygotowane zgodnie z instrukcją wydawniczą zamieszczoną na stronie internetowej czasopisma. Zgłaszane przez autorów teksty stanowią oryginalny wytwór ich własnej pracy naukowej, zawierają prawdziwe dane, nie zostały wcześniej opublikowane, nie podlegają procedurze wydawniczej w innym czasopiśmie oraz wolne są od zagrażających etyce wydawniczej zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Autorzy uczestniczą w procesie recenzowania na zasadach double-blind peer review oraz dokonują sugerowanych przez recenzentów zmian w tekście. W sytuacjach spornych autorzy mogą odwołać się do redakcji z własnymi uwagami lub wycofać artykuł.

Recenzenci

Recenzenci dysponują niezbędną wiedzą do przygotowania recenzji powierzonych im tekstów. Recenzje sporządzane są w sposób obiektywny i zrozumiały przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej czasopisma. Recenzenci zobowiązani są traktować powierzone teksty w sposób poufny oraz nie mogą wykorzystywać zawartych w nich informacji do osiągania korzyści własnych bądź innych.

Zespół Redakcyjny

Zespół Redakcyjny publikuje obowiązujące instrukcje związane z pracą redakcyjną, dokonuje starań na rzecz podnoszenia jakości czasopisma oraz wspiera pluralizm i wolność wypowiedzi na płaszczyźnie naukowej.

Zabezpieczeń przed „ghostwriting” i „guest authorship”

Redakcja rocznika „ADHIBENDA” przestrzega i stosuje zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące zabezpieczenia przed „ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) i „guest authorship” (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu), które są traktowane jako nierzetelność naukową. Pojawienie się tego typu przypadków redakcja będzie ujawniać, przekazując stosowne informacje do odpowiednich instytucji.